Medlemmer

Henrik Danielsen

Cand.Jur.
Formand for bestyrelsen

Efter 10 år som befalingsmand forlod Henrik Hæren for herefter som jurist at opbygge stor erfaring inden for politisk styret virksomhed, bl.a. ved i alt 14 år som direktør for erhvervsdrivende politiske brancheorganisationer. Henrik driver egen virksomhed sideløbende med rollen som stifter af ”Mentornetværk for hjemvendte soldater” og ”Institut for Militær Analyse” m.m. Henrik tog initiativet til at oprette instituttet, og har forestået udarbejdelsen af projektbeskrivelsen.

Eigil Schjønning

Oberst (Pens.)
Næstformand for bestyrelsen samt senior analytiker

Tjenestegørende i hæren i mere end 40 år frem til april 2017. Eigil har haft en alsidig karriere som fører og chef for styrker fra delingsstørrelse til og med mekaniseret infanteribrigade, han har været chef for Hærens Kampskole og Hærens Officersskole. Eigil har været udsendt tre gange til henholdsvis Cypern, Bosnien og Afghanistan, i Bosnien som chef for den danske kampgruppe. Siden afgang fra hæren har Eigil arbejdet som militærrådgiver, konsulent og sikkerhedsrådgiver.

Jørgen Berggrav

Kontreadmiral (Pens.)
Medlem af bestyrelsen samt senior analytiker

Gennemførte Sjøkrigsskolens operative linje med udmærkelse i 1977. Ubådskaptajn, tjene­ste på Sjøforsvarets Stabsskole og gennemførelse af Führungsakademie der Bundes­wehr samt studier på Forsvarets Høgskole og Universitetet i Oslo. Chef for Landsdels­kommando Nord-Norge og chef for forsvarsplanlægning i Forsvars­departe­mentet. Repræsentant i Europa for Supreme Allied Commander Transformation fra 2008-10 og Repræsentant til Supreme Allied Commander Operations 2010-11.

Steen Ulrich

Brigadegeneral (Pens.)
Senior analytiker

Indkaldt til Hæren i 1980 og senere uddannet Jægersoldat og helikopterpilot. Overgik til Flyvevåbnet 2005. Har haft stillinger i Hæren op til og med kompagnichef og i Flyvevåbnet fra eskadrille chef, operationschef og wing/ flyvestationschef, suppleret med stabstjeneste i Hærens Operative Kommando og i Forsvarskommandoen. Er uddannet på Hærens officersskole, Forsvarsakademiet og NATO Defense College i Rom samt operative uddannelser i bl.a. Jægerkorpset og pilotuddannelsen i USA. Steen har været udsendt til Irak og Afghanistan, og har senest gjort tjeneste som Forsvarsattache i Ankara (Tyrkiet) samt som dansk repræsentant i ACT NATO-hovedkvarteret i Virginia, USA.

Carsten Rasmussen

Brigadegeneral (Pens.)
Senior analytiker

Tjenstgørende i Hæren frem til oktober 2022. Carsten har haft en mere end 40 år lang alsidig karriere som fører, lærer, stabsofficer, chef og militær diplomat. I den tidlige del af karrieren gjorde han tjeneste i kampvogns- og panserinfanterienheder, senere som strategisk operativ planlægger i NATO og i de senere år som forsvarsattaché i henholdsvis Polen, Kina, Sydkorea og Rusland. Carsten har været udsendt til Bosnien og Afghanistan. Carsten er nu freelance foredragsholder, forelæser og debattør.

Kjell Törner

Överste (Pens.)
Senior analytiker

Indkaldt i 1985. Løjtnant i 1989, derefter kystjæger i Nylands Brigaden, som delingsfører og op til kompagnichef. Fungerede som kadetkursusleder ved det svenske forsvarsuniversitet, operationschef, stabschef og brigadechef ved Nylands Brigade. Studerede ved NATO's Forsvarsakademi i Rom og repræsenterede derefter Finland i ACT NATO's hovedkvarter i Norfolk, Virginia. Deltog i SFOR Bosnien som stabsofficer og chef for det nordiske efterretningscenter NORDIC. Arbejdede i hovedkvarteret og flådestaben med nordisk, NATO- og EU-samarbejde. Gjorde tjeneste i Bruxelles i EU's Militærstab (EUMS) og i Mons i SHAPE.

Gordon Fotheringham

Oberstløjtnant (Pens.)
Senior analytiker

Med over 40 års tjeneste i den britiske hær har Gordon været operativt udsendt på alle niveauer fra deling, til kompagni og kampgruppe samt op til brigade og division. Udover udstationering i Gibraltar og Tyskland, har Gordon adskillige gang været operativt udsendt til Nordirland, Bosnien, Kosovo, Nordmakedonien, Irak (inklusive Golfkrigen) og Afghanistan. Hans sidste tur i Afghanistan var som næstkommanderende for den danske kampgruppe i Helmand. Gordon har hovedsageligt en infanteribaggrund, der har inkluderet mekaniseret infanteritjeneste, men har hovedsageligt fokuseret på let infanteri, herunder tjeneste inden for de luftbårne, luftangrebs og amfibiske (Royal Marines Commando) brigader. Gordon har trænet over hele verden, igen op til divisionsniveau, i Canada, USA, Norge, Tyskland, Kenya samt Brunei i Fjernøsten og opnået blandt andet jungle, arktisk og bjergkrigsførelse kvalifikationer. Gordon har haft posten som britisk forbindelsesofficer for den danske hær samt tilbragt 3 år som UK Forsvarsattache i København. I en af sine sidste stillinger omskrev Gordon den britiske hærs doktrin om 'interoperabilitet', baseret på hans erfaringer med at arbejde i fælles (joint) miljø med adskillige nationer gennem hans karriere.
Jess Møller Nielsen

Oberst (Pens.)
Senior analytiker

Tjenestegørende i 42 år indtil aldersbetinget afgang med udgangen af oktober 2022. Uddannet fra Hærens Sergentskole i 1981 og fra Hærens Officersskole i 1986 efterfulgt af efter- og videreuddannelse ved Forsvarsakademiet og United States Army War College.
Har senest forrettet tjeneste som chef for hærens Trænregiment, herunder været Tjenestestedschef på Aalborg Kaserne, Garnisonskommandant i Aalborg samt Tjenestegrensinspektør for logistik i hæren og militærpolititjeneste i Forsvaret.

Forud herfor varieret tjeneste som kompagnichef, operationsofficer, chef for logistikbataljon, chef for Militærpolitiet samt stabstjeneste ved Jyske Division, Hærens Operative Kommando, Hærens Materielkommando, Forsvarsministeriets Departement, Hærens Logistikskole, Danske Division og Forsvarets Materieltjeneste. Hoved skribent på hærens udviklingsskitse for logistik 2015.
Har været udsendt til Bosnien, Kuwait og Irak.
Har siden sin aftrædelse, virket som virksomhedsrådgiver med fokus på strategi, ledelse, organisation og kompetenceudvikling.


Brian Jelsborg

Kaptajn
Administration

Har gennemført værnepligt 1996-1997. Soldat i Hjemmeværnet siden 1999. Uddannet befalingsmand i Motoriseret Overvågning i 2002, KDO-delingsfører i opklaringsenhed i 2018 og Ledende Informationsofficer i 2020.
Instruktør for delingsførere på Hjemmeværnsskolen.

Primo 2023 indtrådt som kompagnichef for Hjemmeværnskompagni Nordsjælland.